ردیف

نام و نام خانوادگی

دوران تصدی

1

دکتر ابوالقاسم بزرگ نیا

70-67

2

دکتر حسن صادقی         

71-70

3

دکتر علی مشکانی          

73-71

4

دکتر غلامحسین شاهکار

75-73

5

دکتر حسنعلی آذرنوش

77-75

6

دکتر سید محمد مهدی طباطبایی

79-77

7

دکتر عبدالحمید رضائی رکن آبادی

81-79

8

دکتر محمدمهدی طباطبایی

83-81

9

دکتر جعفر احمدی

84-83

10

دکتر ناصررضا ارقامی

85-84

11

دکتر معصومه فشندی

88-85

12

دکتر مجید سرمد

90-88

13

دکتر سیمیندخت براتپور

92-90

14

دکتر محمد امینی

93-92

15

دکتر آرزو حبیبی راد

95-93

16

دکتر محمد امینی

97-95

17

دکتر بهرام صادقپورگیلده

99-97

18

دکتر جعفر احمدی

99 تا کنون

 

مدیران گروه آمار

1.       دکتر ابوالقاسم بزرگ نیا                             67-70

2.       دکتر حسن صادقی                                     70-71

3.       دکتر علی مشکانی                                      71-73

4.       دکتر غلامحسین شاهکار                             73-75

5.       دکتر حسنعلی آذرنوش                               75-77

6.       دکتر محمدمهدی طباطبایی                         77-79

7.       دکتر عبدالحمید رضائی رکن آبادی            79-81

8.       دکتر محمدمهدی طباطبایی                         81-83

9.       دکتر جعفر احمدی                                    83-84

10.   دکتر ناصررضا ارقامی                                 84-85

11.   معصومه فشندی                                          85-88

12.   دکتر مجید سرمد                                        88-90

13.   دکتر سیمیندخت براتپور                             90-92

14.   دکتر محمد امینی                                       92-93

15.   دکتر آرزو حبیبی راد                                 93-95

16.   دکتر محمد امینی                                       95-97

17.   دکتر بهرام صادقپورگیلده                            97 تاکنون

کارشناسان گروه آمار

1.       خانم وجیهه خدادادحسینی

2.       آقای امیری

3.       خانم ثریا ناصری

4.       خانم ریحانه سلیمانی

5.       خانم پریسا حقیقی

6.       خانم مهری باقدان

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA