عنوان کتاب نویسندگان انتشارات سال آخرین انتشار
انتشارات سال آخرین انتشار
تجزيه وتحليل سري هاي زمانيحسینعلی نیرومند,ابوالقاسم بزرگ نیا۱۳۷۱
مقدمه ای برتجزیه و تحلیل سریهای زمانیحسینعلی نیرومند0دانشگاه فردوسی۱۳۷۲
نخستین درس احتمالحسینعلی نیرومنددانشگاه فردوسی۱۳۷۶
نظریه و روشهای نمونه گیریحسینعلی نیرومندامام رضا۱۳۸۲
امار پایهحسینعلی نیرومندنشر اقلیدس۱۳۸۳
حل مسایل مبانی آمار ریاضیوحید فکورموسسه فرهنگی انتشاراتی فرزانه سازان۱۳۸۳
مقدمه ای بر سریهای زمانی و پیش بینیمحمد امینی,ابوالقاسم بزرگ نیاالمهدی دانشگاه سیستان و بلوچستان۱۳۸۴
الگوهای خطی تعمیم یافته با کاربردهایی در مهندسی و علومحسینعلی نیرومند۱۳۸۴
امار کار بردیحسینعلی نیرومندنشر اقلیدس۱۳۸۴
روش هاي آماري نا پارامتري كاربرديحسینعلی نیرومند۱۳۸۵
مقدمه اي بر بررسي هاي نمونه ايناصررضا ارقامی۱۳۸۵
نخستين درس در طرح آزمايش هاحسنعلی آذرنوشدانشگاه آزاد مشهد۱۳۸۵
مقدمه ای بر فرآیندهای تصادفیمحمد امینی,ابوالقاسم بزرگ نیاگسترش علوم پایه۱۳۸۶
کنترل کیفیت آماری در 7.0 STATISTICA RELEASEبهرام صادق پور گیلدهبعثت۱۳۸۶
تحلیل پیشرفته آماری با نرم افزار 7.0 Statistica Releaseبهرام صادق پور گیلدهدانشگاه مازندران۱۳۸۶
تحلیل آماری با نرم افزارهای SPSS و AMOSبهرام صادق پور گیلدهدانشگاه مازندران۱۳۸۹
Statistical Inference for Models with Multivariate t-Distributed Errorsمحمد آرشی,سیدمحمدمهدی طباطبائی مشهدیJohn Wiely & Sons۱۳۹۳
ریاضیات پیشرفته برای رشته های علوم و مهندسیغلامرضا محتشمی برزادرانانتشارات دانشگاه بیرجند۱۳۹۳
Intelligent Decision Making in Quality Managementبهرام صادق پور گیلدهSpringer International Publishing۱۳۹۴
روش های پیشرفته آماری و مدل های خطی در علوم دامی (با استفاده از نرم افزار آماری R)مهدی جباری نوقابی۱۳۹۵
Fuzzy Statistical Decision-Making Theory and Applicationsبهرام صادق پور گیلده۱۳۹۵
روش‌های پیشرفته آماری و مدل‌های خطی در علوم دامی (با استفاده از نرم‌افزار R)مهدی جباری نوقابی۱۳۹۵
مقدمه ای بر فرایندهای تصادفیمحمد امینی,ابوالقاسم بزرگ نیا۱۳۹۶
مقدمه ای بر فرایند های تصادفیمحمد امینی,ابوالقاسم بزرگ نیا۱۳۹۷
تحلیل آماری با نرم افزارهای SPSS و AMOSبهرام صادق پور گیلدهدانشگاه مازندران۱۳۹۷
تعیین حجم نمونه با نرم افزار PASSهادی جباری نوقابی۱۳۹۸
Theory of Ridge Regression Estimation with Applicationsمحمد آرشیJohn Wiely & Sons۱۳۹۸
استنباط آماری (با رویکرد برآورد نقطه ای)محمد آرشی,حسن صادقی,سیدمحمدمهدی طباطبائی مشهدی۱۳۹۸
نظریه احتمالمحمد امینی,ابوالقاسم بزرگ نیا۱۳۹۹
Computational and Methodological Statistics and Biostatistics - Contemporary Essays in Advancementمحمد آرشیSpringer۱۳۹۹
مقدمه ای بر برخی از آزمون های آماری در علوم کشاورزی با Rمهدی جباری نوقابیجهاد دانشگاهی تهران۱۴۰۰
Rank-Based Methods for Shrinkage and Selection: with Application to Machine Learningمحمد آرشیJohn Wiley۱۴۰۱
Directional Statistics for Innovative Applications. A Bicentennial Tribute to Florence Nightingaleمحمد آرشیSpringer۱۴۰۱
Innovations in Multivariate Statistical Modeling: Navigating Theoretical and Multidisciplinary Domaiمحمد آرشیSpringer۱۴۰۱
نظریه احتمالمحمد امینی,ابوالقاسم بزرگ نیا۱۴۰۲