عنوان طرح کلمات کلیدی مجریان نوع طرح
نوع طرح
مشخصه سازی توزیع پارتو در مواجهه با داده های پرتتوزیع پارتو، توزیع های توانی، توصیف ویژگی ها، آماره های مرتب، داده های پرتمهدی جباری نوقابیبنیادی-
برآورد انقباضی احتمال Y کوچک تر از X در توزیع نمایی آمیحته با توزیع نماییبرآورد انقباضی، توزیع نمایی، توزیع آمیخنه، p-مقدار، اطلاعات پیشین، برآوردگر درستنمایی ماکزیمممهدی جباری نوقابیبنیادی-