عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ تعیین شده دفاع
مقطع استاد راهنما
طرح های بهینه در سانسور فزاینده نوع دوالهام بصیریکارشناسی ارشداحمدی
رگرسیون غیر خطی و شبکه های عصبیحمیده جدیکارشناسی ارشددوستی
مباحثی در توزیع های چندمتغیره بیضی گونانیس ایران منشدکتری(Ph.d)طباطبائی مشهدی۱۳۸۸/۱۰/۱۰
مشخصه سازی، بررسی و مقایسه انواع مختلف کرانهای پایین برای واریانس برآوردگرهای نااریبسمیرا نایباندکتری(Ph.d)رضائی رکن آبادی۱۳۸۹/۱۱/۲۳
برآوردیابی برای داده های پانلی نامتوازن در صورت وجود خطای اندازه گیری در متغیرهای توضیحیسمانه محمدزادهکارشناسی ارشدجباری نوقابی۱۳۹۰/۰۴/۰۱
نکاتی از دگرشکلی در آنتروپی نسبی و اندازه گیری ریسک و نقش نرخ دگرشکلی در نظریه اطلاعحبیب حسن زادهکارشناسی ارشدمحتشمی برزادران۱۳۹۰/۰۶/۰۱
تابع αـ صدک باقیمانده عمر و کلاس توابع با صدک باقیمانده عمر نزولی(صعودی) و کاربرد آنمحبوبه اکبری لاکهکارشناسی ارشدرضائی رکن آبادی۱۳۹۰/۰۳/۱۷
میانگین باقی مانده و میانگین گذشته از عمر در سیستم هامطهرّه پارساکارشناسی ارشدرضائی رکن آبادی۱۳۹۰/۰۳/۱۷
استنباط آماری بر اساس نمونه گیری مجموعه رتبه دار و نمونه گیری پساطبقه بندی قضاوتیعلی دست برآوردهدکتری(Ph.d)سرمد۱۳۹۰/۰۹/۰۷
کاربرد آنتروپی در سیستم های تعمیر پذیرعماد اشتری نژادکارشناسی ارشدرضائی رکن آبادی۱۳۹۱/۰۲/۲۴
برآوردگرهای بهبودیافته در رکوردهارضا عربی بلاغیدکتری(Ph.d)طباطبائی مشهدی۱۳۹۰/۰۴/۰۱
استنباط آماری داده های سانسور شدهفهیمه فتحیکارشناسی ارشدرضائی رکن آبادی۱۳۹۲/۰۲/۲۵
تابع صدک باقیمانده عمرراضیه هوشمنددلیرکارشناسی ارشدرضائی رکن آبادی۱۳۹۲/۰۲/۲۵
ترجمه ماشینی آماریندا دانشگردکتری(Ph.d)سرمد۱۳۹۱/۱۱/۰۴
روش های نمونه گیری معکوسعلیرضا تقی پورجیردهیکارشناسی ارشدرضائی رکن آبادی۱۳۹۲/۱۲/۲۱
آنتروپی ماکسیمم و مینیمم اندازه های اطلاعات از نگاه تابع مفصلمحدثه جلال شاهکوییکارشناسی ارشدمحتشمی برزادران۱۳۹۳/۱۰/۱۵
نگاهی بر وابستگی و اندازه های اطلاعامید خزین قناددکتری(Ph.d)محتشمی برزادران۱۳۹۳/۱۲/۲۰
مباحثی در خصوص پارامتر تنش مقاومت در توزیع لامبدای تعمیم یافتهمهدی ذوقدارمقدمدکتری(Ph.d)عمادی۱۳۹۴/۰۵/۲۵
مباحثی در مقایسه های تصادفی سیستم های سری - موازی با مؤلفه های وایبل ناهمگنبهنام کریمیکارشناسی ارشدعمادی۱۳۹۴/۰۶/۰۹
ویژگیهایی از منحنی لیمکوهلر و ارتباط آن با سایر معیارهای نابرابریوحیده اصغریدکتری(Ph.d)محتشمی برزادران۱۳۹۴/۰۶/۲۵
اندازه های اطلاعات و قیمت گذاری اختیاریندا صالحپوردکتری(Ph.d)محتشمی برزادران۱۳۹۴/۰۶/۲۵
مباحثی در خصوص طرح‌های نمونه‌گیری تطبیق‌پذیرامین فردوسی مکاندکتری(Ph.d)رضائی رکن آبادی۱۳۹۴/۱۱/۲۸
خوشه‌بندی فازی داده‌های قطعیسیداحمد عباس زادهکارشناسی ارشدجباری نوقابی۱۳۹۵/۰۳/۱۷
برآورد حق بیمه برای توزیع خسارات دم سنگین در مواجهه با داده های پرتراحله ملای نوغانیدکتری(Ph.d)جباری نوقابی۱۳۹۸/۰۲/۱۷
شناسایی نقاط پرت فرین و مکانیسم دراگون-کینگز در دنباله بالایی توزیع درآمدبتول عباسیان حصارسرخکارشناسی ارشدجباری نوقابی۱۳۹۹/۰۷/۲۸
قابلیت اعتماد سیستم های مرکب چندمؤلفه ای بر اساس داده های فرسایشیزهرا صابرزادهدکتری(Ph.d)رزمخواه۱۳۹۹/۱۰/۲۹
مدل بندی و تحلیل خطرات رقابتی در حضور داده های طولی چند متغیرهجابر کاظم پوردکتری(Ph.d)حبیبی راد۱۳۹۹/۱۱/۲۵
برآورد بیزی پارامترهای مدل خطرات متناسب با داده های طول اریب و سانسور راستمرجان سهرابیکارشناسی ارشدفکور۱۴۰۰/۰۳/۱۷
مطالعه‌ای بر سیاست نگهداری پیشگیرانه سنی برای سیستم‌های منسجمزهره فهیمیکارشناسی ارشداحمدی۱۴۰۰/۰۳/۳۱
ویژگی های قابلیت اعتماد F سیستم های متوالی k از nمریم پاره کارکارشناسی ارشداحمدی۱۴۰۰/۰۴/۰۷
تجزیه و تحلیل توام داده های طولی و بقا در حضور داده های سانسور شده فاصله ایمهلا نامجوکارشناسی ارشدحبیبی راد۱۴۰۰/۰۷/۱۹
سیاست گذاری بهینه در مدل های گارانتی با در نظر گرفتن محدودیت تعداد دفعات تعمیرمینا حسینیکارشناسی ارشداحمدی۱۴۰۰/۰۷/۲۶
تاثیر توابع نرخ خطر متقاطع در مدل های توام طولی و بقامهساسادات سجادی اولکارشناسی ارشدحبیبی راد۱۴۰۰/۱۰/۰۶
آزمون نیکویی برازش برای توزیع رایلی بر اساس نمونه های سانسورشدهنغمه باغبانکارشناسی ارشدحبیبی راد۱۴۰۰/۰۹/۱۵
تحلیل نمودارهای کنترل برای مشخصه‌های کیفی متغیر بر اساس تابع مفصلحسام احمددکتری(Ph.d)امینی۱۴۰۰/۱۰/۲۱
یادگیری درختان تصمیم مبتنی بر اطلاعات مکانیطاهره عالمی شمامیدکتری(Ph.d)دوست پرست۱۴۰۰/۱۱/۲۴
ویژگی هایی از آنتروپی تسالیس بر اساس متغیر تصادفی دو طرفهسمیرا جلایریدکتری(Ph.d)محتشمی برزادران۱۴۰۰/۱۰/۲۱
مطالعه ارزیابی قابلیت اطمینان بر اساس زیان های ناشی از خرابیمحمد اعتصامکارشناسی ارشدمحتشمی برزادران۱۴۰۰/۱۲/۰۲
چند سیاست تعمیر و نگهداری شرایط-مبنا بر پایه مدل کاهش سنخاطره راجی نیادکتری(Ph.d)رزمخواه۱۴۰۰/۱۱/۲۷
پیش بینی قیمت رمز ارزها در روز آیندهفاطمه گنابادیکارشناسی ارشدجباری نوقابی۱۴۰۱/۰۸/۱۱
استلزام های احتمالی مفصل مبنا: ویژگیها و کاربردهاالناز معدنی خوش بختکارشناسی ارشدامینی۱۴۰۰/۱۲/۱۶
مقایسه مدل رگرسیون خطی تابعی در حضور داده های کامل و داده های سانسورشده تصادفیریحانه ذاکریکارشناسی ارشدجباری نوقابی۱۴۰۱/۰۳/۰۲
ویژگی ها و تعمیم هایی از اندازه های اطلاعفهیمه مولائیکارشناسی ارشدمحتشمی برزادران۱۴۰۱/۰۳/۲۹
پیش بینی مبتنی بر الگوریتم های یادگیری ماشین و الگوی رگرسیون چندکیزهرا خورسندی شیرغانکارشناسی ارشددوست پرست۱۴۰۱/۰۵/۱۲
مروری بر معیارهای ارزبابی شواهد آماری و معرفی معیاری برای اندازه گیری و کمی کردن آن در استنباط آماریانیس سنچولیکارشناسی ارشدعمادی۱۴۰۱/۰۵/۱۲
بررسی برآوردگرهای مدل طول عمر تحت تابع زیان مربع خطای وزنی در توزیع پارتو بر اساس داده سانسور شدهفاطمه علیزاده خماریکارشناسی ارشدعمادی۱۴۰۱/۰۸/۱۸
خانواده توزیع های سری های توانی چندمتغیره متورم شده و کاربردهای آنهادی صبوریدکتری(Ph.d)دوست پرست۱۴۰۱/۰۶/۲۰
آزﻣﻮن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﺎﺧﺺ‌ﻫﺎی ﮐﺎراﯾﯽ ﻓﺮایندحمیده ایرانمنشدکتری(Ph.d)جباری نوقابی۱۴۰۱/۰۵/۰۵
کاربردهایی از تحلیل تناظر براساس فراوانی های تجمعیامیر عبدالحسین کاظم الفیاضکارشناسی ارشدسرمد۱۴۰۱/۰۹/۰۹
سیاست های بهینه نگهداری و تعمیر با رویکرد نظریه عدم حتمیتسمیه شهرکی ده سوختهدکتری(Ph.d)رزمخواه۱۴۰۱/۰۶/۲۹
کاربرد یادگیری عمیق در تجزیه و تحلیل داده های بقا تحت مدل تعمیم یافته وایبل بر اساس داده های سانسورشدهنسرین مرادیدکتری(Ph.d)حبیبی راد۱۴۰۱/۰۶/۲۹
کارایی آنتروپی در بررسی ریسک بازارهای مالی و پیش بینی ارزش درمعرض خطر دارایی هامائده یونسیکارشناسی ارشدمحتشمی برزادران۱۴۰۱/۰۸/۱۱
بررسی ویژگی های توزیع های لگ متقارن و تقارن متقابلالهه امیدفرکارشناسی ارشدفشندی۱۴۰۱/۰۸/۱۱
پیش بینی نرخ رمز ارزها به کمک اطلاعات پنهان در عوامل اقتصادی و عوامل بازار با استفاده از مدل های یادگیری ماشینفاطمه صحرانوردکارشناسی ارشدجباری نوقابی۱۴۰۱/۰۹/۰۲
تاثیر عدم حتمیت در چند سیاست نگهداری و تعمیرفایزه لیموییکارشناسی ارشدرزمخواه۱۴۰۱/۰۹/۰۲