گروه آموزشي و پژوهشی آمار دانشگاه فردوسی مشهد از سال 1349 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی فعاليت خود را آغاز نمود. این گروه از سال 1366 در مقطع کارشناسی ارشد آمارریاضی و از سال 1388 در مقطع کارشناسی ارشد آمار اجتماعی و اقتصادی، همچنین از سال 1373 در مقطع دکتری آمار دانشجو می پذیرد.