عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ دفاع
مقطع استاد راهنما
استنباط آماری در مدل بختهای متناسبراحله حسن آبادیکارشناسی ارشددوست پرست۱۳۸۹/۰۶/۱۸
مقایسه سیستم های مهندسی بوسیله اثرمشخصهعبدالسعید توماجکارشناسی ارشددوست پرست۱۳۸۹/۰۶/۱۸
ترتیبهای تصادفی TTT و GTTT و کاربردهای آنهامجتبی اصفهانیکارشناسی ارشدامینی۱۳۸۹/۰۶/۲۰
ویژگی ها وکاربرد هایی از آنتروپی رنی ماکسیمممنیژه صانعی طبسکارشناسی ارشدمحتشمی برزادران۱۳۸۹/۰۶/۲۰
فرآیند خودمتشابه و برآورد پارامتر خودمتشابه یالهام میرفرحکارشناسی ارشدفشندی۱۳۸۹/۰۶/۲۳
آماره آزمون و توزیع آن در مسائل دو نمونه ایحمید سلیمانی طرقیکارشناسی ارشدطباطبائی مشهدی۱۳۸۹/۰۶/۳۱
استنباط شواهدی و نقش آن در تعیین حجم نمونهمهدی ذوقدارمقدمکارشناسی ارشدعمادی۱۳۸۹/۱۱/۰۴
خاصیت فقدان حافظه موضعیصدیقه اپرامکارشناسی ارشدرضائی رکن آبادی۱۳۸۹/۱۲/۱۵
ارتباط بین برآوردگرهایی براساس اندازه های اطلاع و برآوردگر درستنمایی ماکسیممفاطمه عباس پور محمدآبادکارشناسی ارشدمحتشمی برزادران۱۳۸۹/۱۲/۲۵
بررسی برخی خواص داده های سانسور فزاینده نوع دوسعیده سیم ریزکارشناسی ارشدرزمخواه۱۳۹۰/۰۳/۰۷
استنباط آماری بر اساس داده های سانسور شده پیش رونده نوع دوم تطبیقی در توزیع نماییهادی سنجیکارشناسی ارشدحبیبی راد۱۳۹۰/۰۳/۰۹
برآورد ناپارامتری مد در مدل برش از چپ با داده های آمیزنده قویسمانه احسانیکارشناسی ارشدفکور۱۳۹۰/۰۶/۲۶
نمونه گیری مجموعه رتبه دار در داده های ترتیبیسیدمهدی صالحی بایگیکارشناسی ارشداحمدی۱۳۹۰/۰۶/۲۸
برآورد پارامترهای خانواده نمایی تعمیم یافته تحت داده های سانسور شدهعلی عباسی فردکارشناسی ارشدعباس نژاد مشهدی۱۳۹۰/۰۸/۱۰
داده های پانلی در اقتصادسنجیزهرا خوشکامکارشناسی ارشدسرمد۱۳۹۰/۰۸/۱۰
محاسبه دقیق گشتاورهای آماره های ترتیبی در توزیع های نرمال، لگ-نرمال، گاما، بتا و t و کاربردهای آن هاهادی بلاش نیاکارشناسی ارشددوست پرست۱۳۹۰/۰۸/۱۰
مشخصه سازی توزیع ها براساس معیارهای آنتروپیداود محمدی خوندابیکارشناسی ارشدعباس نژاد مشهدی۱۳۹۰/۰۸/۱۰
تحلیل داده های در طول اریب درمدلهای تبدیل نیمه پارامتری وزمان شکست شتابیدهزهرا غنائیکارشناسی ارشدفکور۱۳۹۰/۰۸/۲۹
رفتار های مجانبی برآورگر هسته تابع رگرسیون در یک مدل سانسور تصادفیسمیه باوفاکارشناسی ارشدفکور۱۳۹۰/۱۰/۰۱
آزمون نرمال بودن در حضور داده های پرتحسین صابرجبدرقکارشناسی ارشدجباری نوقابی۱۳۹۰/۱۰/۱۸
استنباط آماری براساس آماره های ترتیبی دنباله ایالهه ولایتی مقدمکارشناسی ارشددوست پرست۱۳۹۰/۱۱/۰۶
مشخصه هایی بر اساس نابرابری های درآمد و تبدیل زمان کل آزمون و ارتباط آنها با یکدیگربهزاد قلی زادهکارشناسی ارشدمحتشمی برزادران۱۳۹۰/۱۱/۰۸
بررسی مدل های مفصل ارشمیدسی دو متغیره برای برخی متغیرهای تصادفی بریده شده و سانسور شدهمصطفی بسکابادیکارشناسی ارشدجباری نوقابی۱۳۹۰/۱۱/۱۲
مقایسه اسپلاین های جریمه شده و چندجمله ای های کسری برای مدل سازی انعطاف پذیر اثرات متغیرهای پیشبین پیوستهمهدیه میرزائی باغینیکارشناسی ارشدعمادی۱۳۹۰/۱۱/۱۹
: استنباط آماری اندازه های وابستگی دمی و برخی کاربردهامهلا قاسم نژادفرسنگیکارشناسی ارشدامینی۱۳۹۰/۱۱/۲۵
استنباط پارامتری فرآیند تعمیرات در سانسور پنجره ایمنصوره رزمخواهکارشناسی ارشداحمدی۱۳۹۰/۱۱/۲۵
برآورد و آزمون فرض استقلال در توابع مفصل بر اساس اندازه های اطلاعسمانه خسرویکارشناسی ارشدامینی۱۳۹۰/۱۱/۲۵
بررسی خواص آنتروپی باقیمانده تجمعی و معرفی یک اندازه اختلاف براساس آنآدای چمنیکارشناسی ارشدبراتپورباجگیران۱۳۹۰/۱۱/۲۵
مباحثی در آنتروپی تجمعیفاطمه خدادادیکارشناسی ارشدبراتپورباجگیران۱۳۹۰/۱۲/۲۳
جانهی داده های گمشده توسط رگرسیون ناپارامتری و نیمه پارامتری و الگوریتم مربوطهجواد ویزواریکارشناسی ارشدعمادی۱۳۹۱/۰۲/۳۱
روشی ساده و موثر برای اصلاح کران در برآورد ناپارامتری تابع چگالی و رگرسیون کرنلالهه آخوندزاده کاشانیکارشناسی ارشدعمادی۱۳۹۱/۰۳/۲۴
بررسی روشهای برآوردیابی در داده های سانسور شده و کاربرد آنها در اقتصادملیحه شاکری روشکارشناسی ارشدحبیبی راد۱۳۹۱/۰۴/۲۵
برآورد تابع چگالیعطیه گنجعلیکارشناسی ارشدارقامی۱۳۹۱/۰۵/۲۲
استنباط شواهدی و آزمون های نیکویی برازش با استفاده از اندازه های اطلاعمهسا توکلّیکارشناسی ارشدارقامی۱۳۹۱/۰۵/۲۵
کاربرد نظریه گروه ها در استنباط آماریمهدی شمس خوزانیدکتری(PhD)عمادی۱۳۹۱/۰۶/۲۳
مقایسه برآوردگرها براساس معیار پیتمنخیراله اخلیکارشناسی ارشداحمدی۱۳۹۱/۰۶/۲۵
بررسی آزمون های فشار- مرحله ای در توزیعهای طول عمر پیوسته و گسستهاحمد عارفی مسکونیکارشناسی ارشدرزمخواه۱۳۹۱/۰۶/۲۷
کنکاشی در رده توزیع‌های طول عمرعلی چرخیکارشناسی ارشدمحتشمی برزادران۱۳۹۱/۰۶/۲۸
مروری بر فواصل اطمینان تعمیم یافته براساس آماره های مرتب سانسور فزاینده نوع دوسبحان شفیعی دشتابیکارشناسی ارشدرزمخواه۱۳۹۱/۰۶/۲۹
ارائه بسته توابع برای طرح‌های D–بهینه موضعی در مدل‌های رگرسیونی پواسن و لوجستیکاحسان مسعودیکارشناسی ارشدسرمد۱۳۹۱/۰۶/۳۰
بررسی داده های پانلی نامتجانس و استفاده از آن برای تحلیل داده های اقتصادیمژگان نورافشانکارشناسی ارشدجباری نوقابی۱۳۹۱/۰۶/۳۰
رگرسیون نیمه پارامترى با متغیر پاسخ محدود شدهمهرداد نادریکارشناسی ارشدعمادی۱۳۹۱/۰۶/۳۰
سانسور فزآینده تطبیقیمحمد بیاتکارشناسی ارشداحمدی۱۳۹۱/۰۶/۳۰
مشخصه سازی توزیع های آماری براساس رکوردهاعلی خسروی طناککارشناسی ارشدفشندی۱۳۹۱/۰۶/۳۰
استنباط آماری در توزیع لگ نرمال سه پارامتری بر اساس داده های سانسور شده و مقادیر رکوردیامین زنگوئیکارشناسی ارشدحبیبی راد۱۳۹۱/۰۷/۱۶
پیش بینی در آزمون های فشار مرحله ایامینه صادق پورکارشناسی ارشدرزمخواه۱۳۹۱/۰۸/۰۲
مقایسه طرح های مجموعه نمونه گیری رتبه دار بر مبنای اطلاع فیشرمینا میرشاهیکارشناسی ارشداحمدی۱۳۹۱/۰۹/۱۱
استنباط بیزی در خانواده نمایی تعمیم یافته بر اساس داد های سانسور شدهسیدعرفان رضویکارشناسی ارشدحبیبی راد۱۳۹۱/۱۱/۰۶
نکاتی از کران پایین نامساوی کرامر رائو با نگاه بیزیالهام خالق پناه نوقابیکارشناسی ارشدمحتشمی برزادران۱۳۹۱/۱۱/۰۸
متغیرهای همراه چند متغیری رکوردها و آماره های مرتبسمانه جلمبادانیکارشناسی ارشدرزمخواه۱۳۹۱/۱۱/۰۹
ویژگی هایی از مدل های شکنندگیمعصومه بزرگکارشناسی ارشدامینی۱۳۹۱/۱۱/۰۹
فراتحلیلحدیث پوراسمعیلیکارشناسی ارشدسرمد۱۳۹۱/۱۱/۱۱
مباحثی در داده کاویروح اله حسینیکارشناسی ارشدسرمد۱۳۹۱/۱۱/۱۱
برآوردیابی در مدل داده های پانلی پویا با اثرات فردی و زمانسحر مهدویکارشناسی ارشدجباری نوقابی۱۳۹۱/۱۱/۱۲
رفتار مجانبی شکل‌های درجه دوم و دوخطی برای متغیرهای تصادفی وابستهنگار اقبالدکتری(PhD)امینی۱۳۹۱/۱۱/۱۲
ویژگیهایی از اندازه های اطلاع بر اساس مفاهیم قابلیت اعتمادسلیمه یاسائی سکهدکتری(PhD)محتشمی برزادران۱۳۹۱/۱۲/۲۰
برآورذ موجکی تابع چگالی تحت سانسور ضربیمحمد عباس زادهدکتری(PhD)عمادی۱۳۹۲/۰۳/۰۹
فواصل اطمینان برای چندک های جامعه بر اساس نمونه گیری مجموعه رتبه دارالهام زمان زادهکارشناسی ارشداحمدی۱۳۹۲/۰۳/۲۰
مباحثی در بازسازی داده های ترتیبی گمشدهبهاره خطیب آستانهدکتری(PhD)احمدی۱۳۹۲/۰۴/۰۹
آنتروپی، ابزاری برای تجزیه و تحلیل وابستگی آماری در سریهای زمانی مالیمجید فتحیکارشناسی ارشدبراتپورباجگیران۱۳۹۲/۰۴/۱۲
استنباط آماری تابع وابستگی در مفصل های مقدار فرینسیده وجیهه زنده بادکارشناسی ارشدامینی۱۳۹۲/۰۴/۱۲
مفصل تغییرشکل و ویزگیهای آنحسینعلی محتشمی برزادرانکارشناسی ارشدامینی۱۳۹۲/۰۴/۱۲
استنباط شواهدی درفرایندهای انتشارانیسه دادگردکتری(PhD)عمادی۱۳۹۲/۰۵/۲۱
آزمونهای نیکویی برازش مبتنی بر آنتروپیهادی علیزاده نوقابیدکتری(PhD)ارقامی۱۳۹۲/۰۶/۱۳
الگوریتمی دقیق برای تعمیر پیشگیرانه در سیستم های مهندسی سری-موازیسمیرا طیموریکارشناسی ارشددوست پرست۱۳۹۲/۰۶/۲۴
الگوی وابستگی بین شکست بحرانی و نگهداری و تعمیرات: مدل هشدار تعمیرفاطمه روزبهانکارشناسی ارشددوست پرست۱۳۹۲/۰۶/۲۵
برآورد بیزی بر مبنای نمونه گیری مجموعه رتبه‏ داررضا علیزاده نوقابیکارشناسی ارشداحمدی۱۳۹۲/۰۶/۲۶
ویژگی هایی از تابع توزیع کندالمریم شاکرهدایت آبادکارشناسی ارشدامینی۱۳۹۲/۰۶/۲۶
مشخصه هایی از معیار زنگاسیدجمال خراشادی زادهکارشناسی ارشدمحتشمی برزادران۱۳۹۲/۰۶/۲۷
استنباط آماری پارامتری براساس داده های طول عمر سیستم های منسجم مبتنی بر اثر مشخصهمحمدصادق صیام پوراشکاوندیکارشناسی ارشددوست پرست۱۳۹۲/۰۶/۲۸
صدک باقی مانده عمر سیستم های موازی با مؤلفه های غیر هم توزیعشیرین علی زاده بقالکارشناسی ارشدرزمخواه۱۳۹۲/۰۶/۳۰
مباحثی بر قابلیت اعتماد تنش-مقاومت در مدل های پیوستهزهره پاکدامنکارشناسی ارشداحمدی۱۳۹۲/۰۶/۳۰
مطالعات بزرگ نمونه ای برآوردگرهای هسته ای چگالی تحت سانسور ضربیمحسن نوری ممرآبادیکارشناسی ارشدفکور۱۳۹۲/۰۶/۳۱
برآورد تابع چگالی در داده های در طول اریبمسعود عجمی بختیارونددکتری(PhD)فکور۱۳۹۲/۰۷/۰۴
مباحثی در قابلیت اعتماد سیستم های منسجممجید چهکندی,سارا قنبریدکتری(PhD)احمدی,رزمخواه۱۳۹۲/۰۷/۰۴
مباحثی در آنتروپی مبتنی بر تابع چندکمحبوبه عرب نژادکارشناسی ارشدفشندی۱۳۹۲/۰۷/۲۰
مروری بر رگرسیون بر نوع دوازدهممهدی پورعبداله مینقکارشناسی ارشدبراتپورباجگیران۱۳۹۲/۰۷/۲۳
رگرسیون چندک غیر خطی به کمک تابع مفصلمرتضی محمدیکارشناسی ارشدعمادی۱۳۹۲/۰۸/۰۵
مطالعه داده های بقای سانسور شده دو متغیره با استفاده تابع مفصلمجید صنعتگرکارشناسی ارشدجباری نوقابی۱۳۹۲/۰۸/۲۸
استنباط آماری بر مبنای آماره های ترتیبی دنباله ای از توزیع پارتو تعمیم یافتهمهدی اسماعیلیاندکتری(PhD)دوست پرست۱۳۹۲/۱۰/۰۵
تعمیمی بر معیار نزدیکی پیتمن داده های ترتیبی برای چندکهای جامعهندا ابراهیمی تکلوکارشناسی ارشدرزمخواه۱۳۹۲/۱۰/۰۹
استنباط برای پارامتر تنش - مقاومت تحت توزیعهای لوماکس و لوماکس دوگانعادله خبیریکارشناسی ارشدبراتپورباجگیران۱۳۹۲/۱۰/۲۱
کنترل کیفیت آماری براساس نمونه های مجموعه رتبه دارحسین گرامی کویری نژادکارشناسی ارشدصادق پور گیلده۱۳۹۲/۱۰/۲۳
مباحثی در مفصل آماره های ترتیبی و کاربرد آن در قابلیت اعتمادنیلوفر پورکاظمیکارشناسی ارشدفشندی۱۳۹۲/۱۰/۲۴
بازسازی رکوردهای گذشته در مدل های پیوستهمریم صابرکارشناسی ارشداحمدی۱۳۹۲/۱۰/۲۶
چند روش جدید ساخت توابع مفصل و بررسی ساختار وابستگی آنهاسیدمحسن میرحسینی ابرندآبادیدکتری(PhD)امینی۱۳۹۲/۱۰/۲۶
تحلیل ساختار وابستگی مفصل های واینندا دودمانکارشناسی ارشدامینی۱۳۹۲/۱۱/۰۲
کنکاشی در اندازه های اطلاع از دیدگاه بیزیآرزو رحمان پورکارشناسی ارشدمحتشمی برزادران۱۳۹۲/۱۱/۰۲
استنباط آماری در توزیع گاما سه پارامتری بر اساس داده ها سانسور شدهبی بی حمیده سیدموسویکارشناسی ارشدحبیبی راد۱۳۹۲/۱۱/۰۶
نمونه گیری تطبیق پذیر بدون جایگذاری خوشه هامرضیه بیاتیکارشناسی ارشدبراتپورباجگیران۱۳۹۲/۱۱/۰۷
نمودارهای HE در مدلهای خطی چندمتغیرهسارا شهامتی زیبدیکارشناسی ارشدسرمد۱۳۹۲/۱۱/۰۹
استنباط مبتنی بر طرحهای سانسور تواممحمد ولی احمدیدکتری(PhD)دوست پرست۱۳۹۲/۱۱/۱۰
مدل سازی رگرسیونی در محیط فازی بازه ای مقدارمحمدرضا ربیعیدکتری(PhD)ارقامی۱۳۹۲/۱۱/۱۰
ترتیب تصادفی در محیط فازیرضا زارعیدکتری(PhD)رضائی رکن آبادی۱۳۹۲/۱۲/۰۷
مدلهای تعمیم یافته مبتنی بر داده های ترتیبیمسیب احمدیدکتری(PhD)محتشمی برزادران۱۳۹۲/۱۲/۲۱
تعمیمی از ترتیب های نسبت درستنمایی و نسبت درستنمایی متناسب و کاربردهایی از آنها در توزیع های آمیخته و وزنی.جلیل جراحی فریزدکتری(PhD)محتشمی برزادران۱۳۹۲/۱۲/۲۴
روش های برنامه ریزی زمانی پروژه هایی با فعالیت احتمالی یا زمان احتمالیرضا بیدخانیکارشناسی ارشدفکور۱۳۹۳/۰۴/۲۱
آزمون نیکویی برازش بر مبنای آنتروپینفیسه نوروزیکارشناسی ارشدفکور۱۳۹۳/۰۵/۰۵
آزمون نیکویی برازش نمایی بر اساس فرایند تجربی پارامتریاحمد رحمت زائیکارشناسی ارشدفکور۱۳۹۳/۰۵/۰۵
برخی از طرح های اقتصادی در کنترل کیفیت آماریاعظم سادات ایزیکارشناسی ارشددوست پرست۱۳۹۳/۰۵/۲۱
یک خانواده جدید از توزیع های نمایی وزنیعلی قلی زاده امیرآبادکارشناسی ارشدعمادی۱۳۹۳/۰۵/۲۶
عملگرهای از راست خطی کراندار روی فضاهای هیلبرت چهارگانیانسیه سپاهیکارشناسی ارشدفشندی۱۳۹۳/۰۶/۰۸
مقایسه چند روش بهینه سازی در رگرسیون خطی فازیمنصوره مقدسکارشناسی ارشدصادق پور گیلده۱۳۹۳/۰۶/۱۰
مقایسه خارج از نمونه خصوصیات مفصل در پیش بینی چگالی چند متغیرهالهه ولایتیکارشناسی ارشدجباری نوقابی۱۳۹۳/۰۶/۱۹
رگرسیون جینی و کاربردهایی از آنسمانه خاکی یادگارکارشناسی ارشدمحتشمی برزادران۱۳۹۳/۰۶/۲۶
اثرمشخصه و کاربرد آن در تحلیل سیستم های منسجم از دیدگاه نظریه اطلاععبدالسعید توماجدکتری(PhD)دوست پرست۱۳۹۳/۰۶/۲۷
رگرسیون دایره ایشیما حاجی زادهکارشناسی ارشدسرمد۱۳۹۳/۰۶/۲۷
استنباط آماری برای پارامتر تنش-مقاومت بر اساس داده های ترتیبیمریم بصیرتدکتری(PhD)براتپورباجگیران۱۳۹۳/۰۶/۲۹
روش رویه های پاسخ: نرم افزار ها، چند پاسخی و ضرایب فازیالهه عاکفکارشناسی ارشدسرمد۱۳۹۳/۰۶/۲۹
ساختار وابستگی زمان های اصابت فرایندهای تصادفیانسیه نزاکتی رضازادهکارشناسی ارشدامینی۱۳۹۳/۰۶/۲۹
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و کاربرد آن در علوم اجتماعیفرزانه خسرویکارشناسی ارشدحبیبی راد۱۳۹۳/۰۶/۲۹
استنباط آماری براساس طول عمر سیستم ها با مولفه های وابسته برای توزیع اجزاناهیدالسادات علویکارشناسی ارشددوست پرست۱۳۹۳/۰۶/۳۰
برآورد تابع چگالی در مدل های نیمه پارامتری با استفاده از فاصله هلینجرمریم حسام عارفیکارشناسی ارشدفکور۱۳۹۳/۰۶/۳۰
آزمون های ناپارامتری برای داده های سانسور از راست با نمونه گیری اریبعلی شریعتیکارشناسی ارشدفکور۱۳۹۳/۰۶/۳۱
زمان جایگذاری بهینه در سیستم های قابل تعمیر و مطالعه مقایسه ای دوره های بهینهفاطمه صفائی کریم آبادکارشناسی ارشداحمدی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
رگرسون ناپارامتریراحله زمینیدکتری(PhD)فکور۱۳۹۳/۰۷/۱۰
قضایای حدی برای متغیرهای تصادفی فازیحامد احمدزادهدکتری(PhD)امینی۱۳۹۳/۰۸/۲۸
مهندسی مکان یابی و مکان گزینی شعب شهری مشهد در بانک مهر اقتصاد در شهر مشهد با استفاده از آمار فضایی در سیستم GISجواد دخیلیکارشناسی ارشدفکور۱۳۹۳/۰۹/۱۱
مباحث رگرسیون از نگاه نظریه اطلاعفائزه شکیباکارشناسی ارشدمحتشمی برزادران۱۳۹۳/۰۹/۱۵
مباحثی در سیاست تعمیرات و نگهداری بر اساس تعویض سنیوحید اسدیکارشناسی ارشداحمدی۱۳۹۳/۰۹/۲۳
بررسی آزمون های تقارن بر اساس توابع مفصلعلی اصغر رستمی چراتیکارشناسی ارشدجباری نوقابی۱۳۹۳/۱۰/۰۷
توزیع لمبدای تعمیم یافته و نکاتی از آن بر اساس نابرابریهای اقتصادیالهه کدخداکارشناسی ارشدمحتشمی برزادران۱۳۹۳/۱۰/۳۰
مشخصه سازی توزیع های آماری براساس اندازه های قابلیت اعتمادفاطمه حوتیکارشناسی ارشدفشندی۱۳۹۳/۱۰/۳۰
ویژگی هایی از ترتیب تصادفی همبستگیوحیده محتشمی برزادرانکارشناسی ارشدامینی۱۳۹۳/۱۱/۰۲
مروری بر برخی از شاخص های آماری در اقتصادنسرین حسنی پورکارشناسی ارشدرزمخواه۱۳۹۳/۱۱/۰۵
مباحثی در پیش بینی داده های ترتیبیالهام بصیریدکتری(PhD)احمدی۱۳۹۳/۱۱/۰۷
ویژگی‏هایی از ضریب بن‎فرونی و ارتباط آن با دیگر شاخص‏های نابرابریمحمدصادق کاظمیان گلباغیکارشناسی ارشدمحتشمی برزادران۱۳۹۳/۱۱/۰۷
تعمیمی از توزیع FGM بر اساس داده های ترتیبی و ویژگیهای آنافسانه رضائی فرکارشناسی ارشدامینی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
براورد بیزی مدل های شکنندگیملیحه حیدرزادهکارشناسی ارشداحمدی۱۳۹۳/۱۱/۰۹
معیار مقایسه ی پیتمن در مباحث داده های ترتیبیالهام میرفرحدکتری(PhD)احمدی۱۳۹۳/۱۱/۰۹
مقایسه رتبه بندی سطح توسعه نیروی کار استان خراسان شمالی با کشور با استفاده از مدل TOPSISمژده رضائی برونکارشناسی ارشدبراتپورباجگیران۱۳۹۳/۱۱/۰۹
تعمیم هایی از آماره های ترتیبی دنباله ایمحمد برات نیاکارشناسی ارشددوست پرست۱۳۹۳/۱۱/۱۰
مفصل های دارای توابع حاشیه ای گسسته و پیوسته در حضور سانسورزهرا عطائی میریککارشناسی ارشدجباری نوقابی۱۳۹۳/۱۱/۱۰
مقایسه روش های پارامتری و نیمه پارامتری در براورد پارامتر مفصلسمیه خرمیکارشناسی ارشدجباری نوقابی۱۳۹۳/۱۱/۱۰
بررسی خواص تعداد مشاهدات نزدیک داده های ترتیبیمعصومه اکبری لاکهدکتری(PhD)فشندی۱۳۹۳/۱۱/۱۱
مقایسه برآوردهای رگرسیون ناپارامتری روی داده های واقعیزهرا حمیدیکارشناسی ارشدعمادی۱۳۹۳/۱۱/۱۵
روشهای کنترل فرآیند آماری برای فرآیند های خود همبستهگوهر قربانیکارشناسی ارشدصادق پور گیلده۱۳۹۴/۰۲/۰۲
آزمون همگنی مدل های آمیخته توزیع گاما با استفاده از آزمون نسبت درستنماییبهروز قاسمی اوچ تپهکارشناسی ارشدعمادی۱۳۹۴/۰۳/۱۸
بررسی میانگین گذشته و باقیمانده عمر در مدل های طول عمر گسستهشهناز نظری کهنگیکارشناسی ارشدرضائی رکن آبادی۱۳۹۴/۰۴/۲۴
روش رویه های پاسخ بااستفاده از منطق فازیحسین رنگ ریزکارشناسی ارشدسرمد۱۳۹۴/۰۴/۳۱
خانواده توزیع های G-نماییزهره جوانشیریدکتری(PhD)حبیبی راد۱۳۹۴/۰۵/۰۶
مباحثی از استنباط آماری و کنترل کیفیت در محیط فازیعباس پرچمیدکتری(PhD)صادق پور گیلده۱۳۹۴/۰۵/۱۸
آزمون های استقلال در توزیع های دو متغیره از طریق تابع مفصلمنصور زرگردکتری(PhD)جباری نوقابی۱۳۹۴/۰۶/۱۸
برآورد پارامترهای مدل رگرسیونی به کمک ماکسیمم آنتروپی تعمیم یافتهمنیژه صانعی طبسدکتری(PhD)محتشمی برزادران۱۳۹۴/۰۶/۱۹
تشخیص الگوی نمودار کنترل با استفاده از شبکه‏‌های عصبی مصنوعی و نرم افزار Rجواد نقدبیشیکارشناسی ارشدجباری نوقابی۱۳۹۴/۰۶/۲۱
طراحی آماری-اقتصادی نمودارهای کنترل توأممریم سادات متقیکارشناسی ارشدصادق پور گیلده۱۳۹۴/۰۶/۲۴
پیش بینی در داده های به طور پیش رونده سانسورشده نوع IIسمیّه غفوریدکتری(PhD)حبیبی راد۱۳۹۴/۰۶/۲۵
قابلیت اعتماد و میانگین طول عمر باقیمانده درسیستم های مرکب با مولفه های وابستهزهرا صابرزادهکارشناسی ارشدرزمخواه۱۳۹۴/۰۶/۲۶
مطالعه و مقایسه طول عمر سیستم های منسجممیترا سبحانیکارشناسی ارشداحمدی۱۳۹۴/۰۶/۲۶
نمودارهای کنترل کیفیت در محیط فازیمهرناز مظفری پیمانکارشناسی ارشدصادق پور گیلده۱۳۹۴/۰۶/۲۶
استنباط آماری در توزیع وایبل سری توانیفرشته قالیبافانکارشناسی ارشدحبیبی راد۱۳۹۴/۰۶/۲۸
مفاهیمی از شاخص جینی و نقش آن در مسایل بیمهفرناز درخششکارشناسی ارشدمحتشمی برزادران۱۳۹۴/۰۶/۲۸
بررسی ویژگی های سانسور فزاینده نوع 2 برخاسته از متغیرهای وابسته و ناهمتوزیعجابر کاظم پورکارشناسی ارشدبراتپورباجگیران۱۳۹۴/۰۶/۲۹
تعمیم هایی از آنتروپی باقیمانده تجمعیوحید غنجعلی پورگوشکیکارشناسی ارشدبراتپورباجگیران۱۳۹۴/۰۶/۲۹
مشخصه سازی توزیع پارتو بر اساس داده های ترتیبیراضیه امیری زادهکارشناسی ارشدفشندی۱۳۹۴/۰۶/۳۰
استنباط براساس نمونه های وابستهحکیمه مربی هرویدکتری(PhD)رزمخواه۱۳۹۴/۰۶/۳۱
تحلیل پارامتری و ناپارامتری برروی داده های سانسور شده فاصله ایفاطمه فیاضانکارشناسی ارشدحبیبی راد۱۳۹۴/۰۶/۳۱
تحلیل ناپارامتری داده های از چپ بریده شدهپطروس اصغریدکتری(PhD)فکور۱۳۹۴/۰۶/۳۱
روشهای پیش بینی و براورد رگرسیون چندک با استفاده از روشهای پارامتری و ناپارامتریفاطمه مستعلیکارشناسی ارشدعمادی۱۳۹۴/۰۷/۲۸
مباحثی از معیارهای آنتروپی در داده های ترتیبی (آماره های مرتب و رکوردها)امیرحمزه خمرکارشناسی ارشدبراتپورباجگیران۱۳۹۴/۰۹/۱۷
مدل های نرخ خطر ضربی، جمعی و شتابدار در تحلیل بقاعباداله دبیری خلیفه قشلاقیکارشناسی ارشدرضائی رکن آبادی۱۳۹۴/۱۰/۰۱
مطالعه طول عمر سیستم های با مولفه های آماده به کار در حالت های سرد و گرمامیرمسعود میمندیکارشناسی ارشداحمدی۱۳۹۴/۱۰/۰۹
استفاده از مفاهیم نظریه مفصل در برش نگاری رایانه ایحسین ولی پورمقدمکارشناسی ارشدمحتشمی برزادران۱۳۹۴/۱۰/۱۵
جنبه هایی از ترتیب های تصادفی و وابستگی براساس توزیع های وزنیسلمان ایزدخواهدکتری(PhD)امینی۱۳۹۴/۱۰/۱۷
رکوردهای نمایی تعمیم یافته:وجود برآوردهای درستنمایی ماکسیمم و مقایسه آن با برآوردهای مبتنی بر تبدیلاتمریم اروجیکارشناسی ارشدعمادی۱۳۹۴/۱۰/۲۲
شاخص کارآیی فرآیند تولید بر اساس توزیع برنبام-سوندرزداود دریائیکارشناسی ارشدصادق پور گیلده۱۳۹۴/۱۰/۲۳
کاربرد اثر مشخصه در مقایسه سیستم های منسجم با مولفه های وابسته و ناهمگنامین امیریکارشناسی ارشددوست پرست۱۳۹۴/۱۰/۲۳
پیش بینی بیزی مشاهدات بر پایه داده های سانسور فزاینده نوع دوالهام صمدی طرقبهکارشناسی ارشدرزمخواه۱۳۹۴/۱۰/۲۸
بررّسی چگونگی ارتباط میزان نرخ سود تسهیلات اعطایی با نرخ تورّم در شرایط مختلف اقتصادی کشورکامبیز وحیدکارشناسی ارشدعمادی۱۳۹۴/۱۰/۲۹
نمونه گیری مجموعه رتبه دار در داده های ترتیبی :پیش بینی و برآوردسیدمهدی صالحی بایگیدکتری(PhD)احمدی۱۳۹۴/۱۰/۳۰
مباحثی در رگرسیون دایره ای-دایره ایآزاده غضنفری حصاریکارشناسی ارشدسرمد۱۳۹۴/۱۱/۰۵
الگوهای آماری خطی آمیخته و کاربرد های آن در پیش بینی تقاضای بازار در شرکت های صنعتیجلال عاقل نژادکارشناسی ارشددوست پرست۱۳۹۴/۱۱/۰۶
بررسی آزمون های تساوی و نیکوئی برازش مفصل ها و برآورد تابع چگالی مفصلفاطمه سحرخیزکارشناسی ارشدجباری نوقابی۱۳۹۴/۱۱/۰۶
تحلیل مدل های چند سطحی بیزی و کاربرد آن در علوم اجتماعیرضا رضاییکارشناسی ارشدحبیبی راد۱۳۹۴/۱۱/۰۶
مدلهای چند سطحی برای داده هایی با پاسخ گسستهمرجان حسنیکارشناسی ارشدحبیبی راد۱۳۹۴/۱۱/۰۷
براورد پارامترهای توزیع وایبل در حضور داده های پرتمحدثه سادات جوادیکارشناسی ارشدجباری نوقابی۱۳۹۴/۱۲/۱۰
نمونه‌گیری خوشه‌ای تطبیق پذیر از گونه‌های نادربی بی زهرا میریانکارشناسی ارشدرضائی رکن آبادی۱۳۹۴/۱۲/۱۰
مفصل گوسی و کاربردهای آنمهرانه پاکزاد شهابیکارشناسی ارشدجباری نوقابی۱۳۹۴/۱۲/۲۵
استفاده از فاصله های اطمینان برای مقایسه شاخص های کارایی فرایندزهره پروانهکارشناسی ارشدجباری نوقابی۱۳۹۵/۰۳/۱۰
ارزیابی شاخص های کارایی طول عمر بر پایه آماره های ترتیبیعادل احمدی نادیکارشناسی ارشدصادق پور گیلده۱۳۹۵/۰۳/۱۲
تحلیل ساختار وابستگی مفصل سیبویاعالیه احمدیکارشناسی ارشدامینی۱۳۹۵/۰۳/۱۳
استنباط کلاسیک، بیزی و شواهدی بر اساس آماره های ترتیبی دنباله ایمجید هاشم پور محمدآبادیدکتری(PhD)دوست پرست۱۳۹۵/۰۴/۲۸
نرخ همگرایی ها برای متغیرهای تصادفی وابستهحبیب نادریدکتری(PhD)امینی۱۳۹۵/۰۶/۱۳
اطلاع کولبک لایبلر تابع توزیع تعادلی و کاربرد آن در آزمون نیکویی برازشمهران صادق پورکارشناسی ارشدحبیبی راد۱۳۹۵/۰۶/۲۱
مروری بر قابلیت اعتماد بر اساس تابع میانگین باقیمانده عمر چندکیطیّبه کنارنگیکارشناسی ارشدرزمخواه۱۳۹۵/۰۶/۲۷
مقایسه عملکرد سیستم های منسجم براساس ترتیب های تصادفیراحله فلاح نژادکارشناسی ارشدبراتپورباجگیران۱۳۹۵/۰۶/۲۸
نمودارهای کنترل کیفیت آماری ناپارامتری در محیط فازیفرشته مؤمنیدکتری(PhD)صادق پور گیلده۱۳۹۵/۰۶/۲۸
مباحثی در شاخص‌های کارایی فرآیند تولیدزینب عباسی گنجیدکتری(PhD)صادق پور گیلده۱۳۹۵/۰۶/۲۹
آزمون نیکویی برازش برای داده های در طول اریبسیدمهدی امیرجهانشاهیدکتری(PhD)حبیبی راد۱۳۹۵/۰۶/۳۱
ارزیابی قابلیت اطمینان و بهینه سازی سیستم های مهندسی با مولفه های پشتیبانخدیجه یزدان پناهکارشناسی ارشددوست پرست۱۳۹۵/۰۶/۳۱
ارزیابی قابلیت اقتصادی طرح‌های نمونه‌گیری جهت پذیرش با مشخصه‌های کیفی متغیرخلیل منصوری ترنیککارشناسی ارشدصادق پور گیلده۱۳۹۵/۰۶/۳۱
استواری برآورد پارامترها در داده های سانسور شدهناهید صغیریکارشناسی ارشدحبیبی راد۱۳۹۵/۰۶/۳۱
باقیمانده عمر سیستم‌های k از n با مولفه‌های تعویض پذیرمصطفی حسینیکارشناسی ارشدرضائی رکن آبادی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
ویژگی هایی از ترتیب های تصادفی در متغیرهای طول عمرزهره زمانیدکتری(PhD)محتشمی برزادران۱۳۹۵/۰۸/۰۶
مباحثی پیرامون آنتروپی گذشتهاکرم بیگلریکارشناسی ارشدبراتپورباجگیران۱۳۹۵/۰۹/۱۳
مطالعه مقایسه‎ ‎ای بین شاخصهای نابرابری درآمدشهریار میرزائیدکتری(PhD)محتشمی برزادران۱۳۹۵/۰۹/۱۸
شاخص های کارایی مبتنی بر زیانفروزان تیموری سنگانیکارشناسی ارشدصادق پور گیلده۱۳۹۵/۱۰/۲۶
طراحی نمودار کنترل نسبت درستنمایی تعمیم یافته برای پایش میانگین و واریانس فرایندعلی اکبر کاظمی نیاکارشناسی ارشدصادق پور گیلده۱۳۹۵/۱۱/۱۳
استنباط آماری در الگوی اخطار تعمیر برای سیستمهای مهندسیمحمد اتله خانیدکتری(PhD)دوست پرست۱۳۹۵/۱۱/۲۰
الگوهای چندک مانده عمر شرطی برای داده های سانسور شدهسمانه عباسی مندیکارشناسی ارشددوست پرست۱۳۹۵/۱۱/۲۵
مروری بر قابلیت اعتماد سیستم ها بر اساس داده های پنهانیملیحه سوریکارشناسی ارشدرزمخواه۱۳۹۵/۱۱/۲۷
نواراطمینان برای تابع واریانس شرطینسترن نیکوجمال صفی آبادکارشناسی ارشدفکور۱۳۹۵/۱۱/۲۷
وابستگی سوئی: ویژگی ها و برخی کاربردهای انفاطمه ایلخانیکارشناسی ارشدامینی۱۳۹۵/۱۱/۲۷
بهینه سازی برنامه های نگهداری و تعمیرات تصادفیمحبوبه صنوبریکارشناسی ارشددوست پرست۱۳۹۵/۱۱/۳۰
طرح نمونه گیری برای پذیرش متغیر تکراری با مشخصه فنی یک طرفهفهیمه شیشه چیکارشناسی ارشدصادق پور گیلده۱۳۹۵/۱۱/۳۰
آنتروپی نمایی و تعمیم آن با تکیه بر کاربردی از آنسجاد مظلوم پنجه کهکارشناسی ارشدمحتشمی برزادران۱۳۹۵/۱۲/۱۷
آزﻣﻮنﻫﺎیﺑﻮت اﺳﺘﺮپ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ درﻣﺪلﻫﺎی ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮه ﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮوارﯾﺎﻧﺲﺷﺮﻃﯽوحید پورمحمدکارشناسی ارشدجباری نوقابی۱۳۹۵/۱۲/۲۵
طرح نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار یکپارچهعباس افتخاریاندکتری(PhD)رزمخواه۱۳۹۶/۰۲/۲۷
آنتروپی‏ ماکسیمم بر اساس اندازه‌های نابرابری ‏درآمدعلی خسروی طناکدکتری(PhD)محتشمی برزادران۱۳۹۶/۰۲/۲۸
مدل‌های رگرسیونی ناپارامتری تبدلیعاطفه نژاداسماعیلکارشناسی ارشدعمادی۱۳۹۶/۰۳/۱۷
بررسی رفتار برخی برآوردگرهای انقباضی مدل رگرسیون خطی چندگانهرضا فلاحدکتری(PhD)طباطبائی مشهدی۱۳۹۶/۰۴/۰۸
بررسی توزیع نرمال توانی براساس توابع مفصلکریم یاسرضمد الجاسمکارشناسی ارشدعمادی۱۳۹۶/۰۴/۱۸
طرح نمونه گیری برای پذیرش قابلیت اعتماد براساس توزیع های طول عمرحیدرقاسم محمد محمدکارشناسی ارشدصادق پور گیلده۱۳۹۶/۰۴/۱۹
برخی از کاربردهای توزیع ‌های اطمینانفراس عباس حسین السودانیکارشناسی ارشدجباری نوقابی۱۳۹۶/۰۴/۳۱
مباحثی از استنباط پیشگوی ناپارامتری در محیط فازیسهیل شکریدکتری(PhD)صادق پور گیلده۱۳۹۶/۰۵/۱۶
مقایسه مدل های شبکه عصبی‏‏، درخت تصمیم و کاکس در طبقه بندی داده های بقارضا مکرمدکتری(PhD)عمادی۱۳۹۶/۰۵/۱۷
مقایسه مدل‌های رگرسیون تابلویی وARIMA‎ در پیش‌بینی قیمت سهام شرکت‌‌های عضو بورس اوراق بهادار تهرانیاسمن زینتیکارشناسی ارشدجباری نوقابی۱۳۹۶/۰۶/۰۸
بررسی ساختار وابستگی آماره های ترتیبیجواد سمیعی درونهکارشناسی ارشدامینی۱۳۹۶/۰۶/۲۰
کاربردهایی از آنتروپی در زمینه مسائل مالیمصطفی خداوردیکارشناسی ارشدمحتشمی برزادران۱۳۹۶/۰۶/۲۸
مطالعه نسبت بخت های وایبلیسیده مهسا یحیی زاده مشهدیکارشناسی ارشدعمادی۱۳۹۶/۰۶/۲۸
ویژگی‌هایی از چند مدل نرخ خطر و نرخ خطر معکوس نیمه پارامتریمنا اقدسیکارشناسی ارشدرضائی رکن آبادی۱۳۹۶/۰۶/۲۸
تحلیل داده های بقا با استفاده از متغیرهای کمکی وابسته به زمان در مدل های جمعی تعمیم یافتههادی نورالهیکارشناسی ارشدحبیبی راد۱۳۹۶/۰۶/۲۹
کران هایی براساس نابرابری های نوع چرنوف و اندازه های قابلیت اعتمادفرانک گودرزیدکتری(PhD)امینی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
تحلیل کارایی فرآیندهای تولید براساس نمونه‌های مجموعه رتبه‌دارسیده سمانه اصغریدکتری(PhD)صادق پور گیلده۱۳۹۶/۰۶/۳۰
کاربردهایی از رگرسیون خطی در تحلیل بقارسل محسن محارب السرایکارشناسی ارشدرضائی رکن آبادی۱۳۹۶/۰۷/۰۴
روشهای نوینی در نمودارهای کنترل فرایند ناپارامتریریحانه عاقلی نیککارشناسی ارشدجباری نوقابی۱۳۹۶/۰۷/۱۹
مباحثی در سالخوردگی و مقایسه تصادفی سیستم‌ها با اجزای وابستهمطهره پارسادکتری(PhD)جباری نوقابی۱۳۹۶/۱۰/۲۳
نامساوی‌‌‌هایی از نوع محدب و مقعر و کاربردهای آن در نظریه توزیعمحدثه محمدی پورپامساریکارشناسی ارشدفشندی۱۳۹۶/۱۰/۲۵
رگرسیون دایره ای در امور سیاسیمحمدرضا سروریکارشناسی ارشدسرمد۱۳۹۶/۱۰/۲۷
ویژگی‌هایی از متغیرهای تصادفی طول عمر وابسته براساس تابع مفصلآزاده شریفی پیرکوهیکارشناسی ارشدامینی۱۳۹۶/۱۰/۲۷
بررسی عملکرد برآوردگر آزمون مقدماتی در مواجهه با برخی آزمون های آماریمحمد حسین کربلائیدکتری(PhD)طباطبائی مشهدی۱۳۹۶/۱۱/۱۸
مباحثی در آنتروپی (باقیمانده) تجمعی وزنیملیحه میرعلیدکتری(PhD)براتپورباجگیران۱۳۹۶/۱۱/۲۳
نگرشی بر قابلیت اعتماد تنش-مقاومت سیستم هازهره پاکدامندکتری(PhD)احمدی۱۳۹۶/۱۱/۲۳
ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های آماده به کار و تخصیص مولفه های پشتیبان در سیستم های سری و موازیهادی ربانیکارشناسی ارشدمحتشمی برزادران۱۳۹۶/۱۱/۲۵
مباحثی در طرح های نمونه گیری شرطی برای پذیرشرباب افشاریدکتری(PhD)صادق پور گیلده۱۳۹۶/۱۱/۲۵
الگوبندی سیستم‌های مهندسی چندحالتی مارکوفی مبتنی بر زمان‌های تعمیر تصادفی و ارزیابی دسترس‌پذیری آنهازهره عباس نیاکارشناسی ارشددوست پرست۱۳۹۶/۱۱/۲۸
طراحی روش نمونه‌گیری برای پذیرش متغیر بر اساس تابع زیانسعیده ملتجیکارشناسی ارشدصادق پور گیلده۱۳۹۶/۱۱/۲۸
طراحی نمودار کنترل چندمتغیره EWMA بر اساس آزمون علامتخدیجه توکلی ناربندکارشناسی ارشدصادق پور گیلده۱۳۹۶/۱۱/۲۸
مدل های رگرسیون بر اساس تابع مفصلعاطفه جاویدنظامدوستکارشناسی ارشدجباری نوقابی۱۳۹۶/۱۱/۲۹
برآورد پارامترهای مدل و شاخص کارآیی ‎‎‎C_L بر اساس سانسور فزاینده‌ی بازه‌ای نوع ‎Iایوب صحنهءکارشناسی ارشدرزمخواه۱۳۹۶/۱۱/۳۰
بررسی ویژگیها و مقایسه طرح های نمونه گیری برای پذیرش پیوستهمنیره نظریکارشناسی ارشدصادق پور گیلده۱۳۹۶/۱۱/۳۰
مباحثی در برآورد ناپارامتری آنتروپی پویاعارف راشدکارشناسی ارشدبراتپورباجگیران۱۳۹۶/۱۲/۱۴
نگهداری و تعمیر پیشگیرانه سیستم‌های یک بار استفاده و استنباط درستنماییحبیب اله چرکزیکارشناسی ارشداحمدی۱۳۹۶/۱۲/۱۴
تحلیل مدل های زیان وابسته بر اساس تابع مفصلحسام احمدکارشناسی ارشدامینی۱۳۹۷/۰۴/۱۳
ارتباط بین شاخص های نابرابری اقتصادی و قابلیت اعتمادزهرا بهدانیدکتری(PhD)محتشمی برزادران۱۳۹۷/۰۵/۲۵
ویژگی هایی از فاصله لین-وانگ برای داده های طول عمرمحدثه خلیلیدکتری(PhD)حبیبی راد۱۳۹۷/۰۶/۱۴
کارایی برآوردگرهای رگرسیونی در جوامع متناهیراضیه صحرائیکارشناسی ارشدرضائی رکن آبادی۱۳۹۷/۰۶/۲۴
توزیع بتای دو متغیره و ویژگی‌های آنفهیمه محمدزادهکارشناسی ارشدجباری نوقابی۱۳۹۷/۰۶/۲۵
ﺑﺮآوردﮔﺮ ﭘﯿﺶﻫﻤﻮار ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮای دادهﻫﺎی ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺷﺪه و ﮐﺎرﺑﺮد آن در آزﻣﻮن ﻟﮓ-رﺗﺒﻪرضا حیدریکارشناسی ارشدفکور۱۳۹۷/۰۶/۲۶
مباحثی پیرامون معیار های نادرستی پویامیلاد کیخواهکارشناسی ارشدبراتپورباجگیران۱۳۹۷/۰۶/۳۱
مباحثی در آزمون فرضیه‌های آماری بر اساس داده‌های نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دارحمید رحمانیدکتری(PhD)رزمخواه۱۳۹۷/۰۶/۳۱
محاسبه ی توزیع طول تسلسل در نمودارهای کنترلسمیه شرفیکارشناسی ارشدصادق پور گیلده۱۳۹۷/۰۶/۳۱
ویژگی هایی از اندازه لین-وانگ برای متغیر سانسور نوع یکعلیرضا پاک گوهردکتری(PhD)حبیبی راد۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تعمیمی از خانواده توزیعهای کوموراسوامیمراد علیزادهدکتری(PhD)عمادی۱۳۹۷/۰۸/۲۳
ارائه روش‌های پیش-پردازشی و میان-پردازشی به منظور بازنمایی داده‌های پرت و مقابله با اثرات آنها در ماشین بردار پشتیبانماندانا محمدیدکتری(PhD)سرمد۱۳۹۷/۰۸/۳۰
کارایی آنتروپی در امور مالی و بازار سهاممحمد تقی زادهکارشناسی ارشدمحتشمی برزادران۱۳۹۷/۰۹/۲۸
نظارت بر پروفایل های ناپارامتریطیبه حسینیکارشناسی ارشدعمادی۱۳۹۷/۱۰/۰۸
مطالعه قابلیت اعتماد از دیدگاه داده‌های فرسایشی و کاربرد آن در سیستم‌های مهندسیانسیه نزاکتی رضازادهدکتری(PhD)رزمخواه۱۳۹۷/۱۱/۰۳
ویژگی‌هایی از مفصل‌های ارشمیدسی و کاربرد‌هایی در داده‌های ترتیبیمحسن حسین پورکارشناسی ارشدامینی۱۳۹۷/۱۱/۲۷
مباحثی بر اندازه نادرستی کریج براساس توابع توزیع و بقاءسیده تکتم حسینیکارشناسی ارشداحمدی۱۳۹۷/۱۱/۲۸
شاخص کارایی و اندازه گیری بازده فرایند برای پروفایل های خطی سادهمریم جلیلیان عاملیکارشناسی ارشدصادق پور گیلده۱۳۹۷/۱۱/۲۹
مدل رگرسیون کاکس به همراه متغیرهای کمکی تابعی برای داده های بقامهسا کازرانیکارشناسی ارشدعمادی۱۳۹۷/۱۱/۲۹
مدل‌های پاسخ تصادفی در نمونه گیریمریم صادقیکارشناسی ارشدرضائی رکن آبادی۱۳۹۷/۱۱/۲۹
برآورد پارامترهای مدل براساس طرح نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار چند مرحله‌ایمجید خیرخواه پاریزیکارشناسی ارشدرزمخواه۱۳۹۷/۱۱/۳۰
برخی آزمون های نیکویی برازش براساس تابع مفصل و کاربردی از آن در داده های بورسمطهره عرفانیان شادکامکارشناسی ارشدجباری نوقابی۱۳۹۷/۱۱/۳۰
نگاهی بر طبقه‌بندی داده‌ها با استفاده از مفاهیم آماریفاطمه محمودیکارشناسی ارشدرزمخواه۱۳۹۷/۱۱/۳۰
آزمون های طول عمر برای داده های دستگاه یک بار استفادهمهرناز جلیلیکارشناسی ارشداحمدی۱۳۹۷/۱۲/۲۷
بررسی سیستم های منسجم بامؤلفه های مستقل و وابسته با استفاده از بردار معرفسمانه برومندجاهداولکارشناسی ارشدرضائی رکن آبادی۱۳۹۷/۱۲/۲۷
مفصل FGM تعمیم یافته و کاربرد در تحلیل ریسک های رقابتی وابستهپریسا توکلیکارشناسی ارشدامینی۱۳۹۸/۰۳/۲۷
مقایسه چند جامعه با استفاده از الگویی غیر خطی مبتنی بر نرخ خطر معکوسمحمد برات نیادکتری(PhD)دوست پرست۱۳۹۸/۰۴/۱۵
رفتار مجانبی توابع توزیع، خطر و چگالی برای متغیرهای تصادفی پیوندی تحت برش و سانسورامیرحسین شبانیدکتری(PhD)جباری نوقابی۱۳۹۸/۰۴/۱۶
طرح های نمونه گیری برای پذیرش با استفاده از روش های نمونه گیری مجموعه رتبه دارمنصوره رزمخواهدکتری(PhD)صادق پور گیلده۱۳۹۸/۰۴/۱۹
اندازه‌های واگرایی و آزمون‌های نیکویی برازشوحیده احراری خلفدکتری(PhD)حبیبی راد۱۳۹۸/۰۶/۰۲
برخی از سیاست های بهینه در نگهداری و تعمیر سیستم هافاطمه صفائی کریم آباددکتری(PhD)احمدی۱۳۹۸/۰۶/۰۵
مطالعه ای بر روی اقدامات تشخیصی برای مدل رگرسیونی کاکس به همراه متغیرهای کمکی گم شدهمهناز تیموری مقدمکارشناسی ارشدعمادی۱۳۹۸/۰۶/۲۴
رگرسیون داده‌های شمارشی بر اساس توزیع بلغزاله پورابراهیمکارشناسی ارشدجباری نوقابی۱۳۹۸/۰۶/۲۷
ساخت بسته نرم‌افزاری LRQMM‏ برای پیش‌بینی ارزش ارثی با رگرسیون چندکی آمیخته تصحیح شدهسیدرضا علویانکارشناسی ارشدسرمد۱۳۹۸/۰۶/۳۰
مباحثی در نمودار کنترل نسبت درستنمایی تعمیم‌یافتهسیده فاطمه اصغری بایگیکارشناسی ارشدصادق پور گیلده۱۳۹۸/۰۶/۳۰
تحلیل مخاطره سازمان یافته بر اساس تابع مفصلفاطمه علیزادهکارشناسی ارشدامینی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سیاست بهینه برای تعداد دفعات تعمیر و زمان جایگذاری در سیستم های قابل تعمیرمحسن جمالیکارشناسی ارشداحمدی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
کاربرد توزیع های آمیخته نرمال و آمیخته گاما در توصیف کانال مخابراتی بی سیم و حل مسائل مربوطهحبیب الله عابدهدتنیکارشناسی ارشدمحتشمی برزادران۱۳۹۸/۰۶/۳۱
کنترل کیفیت تاگوچی و برخی از کاربردهاسیده مهسا مشایخیکارشناسی ارشدجباری نوقابی۱۳۹۸/۰۸/۰۱
مقایسه و بررسی شاخص‌های نابرابری ‏اقتصادی و نقش آن در سایر علومشهاب راشکیکارشناسی ارشدمحتشمی برزادران۱۳۹۸/۱۰/۲۱
مدلسازی مدت زمان بیکاریزهرا اسمعیل نژادکارشناسی ارشدحبیبی راد۱۳۹۸/۱۰/۳۰
معیارهایی برای مقایسه سیستم‌های پیچیده در فضای شانسروح الله مهر علی زادهدکتری(PhD)امینی۱۳۹۸/۱۱/۲۳
شبه‌درستنمایی ناپارامتری در مدل‌های خطی تعمیم یافته برای داده‌های سانسور راست تصادفیمیثم سلطانی پورکارشناسی ارشدفکور۱۳۹۸/۱۱/۲۶
بررسی مدل های بقا با نرخ خطر متناسب و نرخ خطر معکوس متناسب اصلاح شدهاحمد شهدادی کلاتکارشناسی ارشدرضائی رکن آبادی۱۳۹۸/۱۱/۲۸
تحلیل تناظر چندگانه مرتب و کاربرد آن در ارزیابی رضایت از خدمات حمل و نقل عمومیحسین محمدرضانژادکارشناسی ارشدسرمد۱۳۹۸/۱۱/۳۰
تحلیل رگرسیون خطی روی داده‌های بازه‌ایمهین رادفرکارشناسی ارشدرزمخواه۱۳۹۸/۱۱/۳۰
رفتار مجانبی برآوردگرهای هسته ای بر اساس نمونه های وابستهاعظم خیریدکتری(PhD)امینی۱۳۹۸/۱۱/۳۰
رگرسیون درختی با متغیرهای پیش‌بین دارای وابستگیمصطفی بسکابادیدکتری(PhD)دوست پرست۱۳۹۹/۰۵/۱۲
ساخت توابع مفصل جدید با استفاده از روش تغییر شکلحسینعلی محتشمی برزادراندکتری(PhD)جباری نوقابی۱۳۹۹/۰۶/۰۵
یک رویکرد در مدل‌سازی نمودارهای کنترل کیفیت ریسک-تعدیل یافته بر اساس داده‌های فازیافسانه رضائی فردکتری(PhD)صادق پور گیلده۱۳۹۹/۰۶/۱۶
کاربردهایی از آنتروپی در کنترل آماری کیفیتسیده آزاده فلاح مرتضی نژاددکتری(PhD)محتشمی برزادران۱۳۹۹/۰۶/۱۸
استنباط آماری برای توزیع نرمال چوله بر اساس داده های ترتیبیپریسا حسنعلی پور اربوسرادکتری(PhD)رزمخواه۱۳۹۹/۰۶/۲۳
نتایجی درباره‌ی سیستم‌های k از n با تعداد مؤلفه‌های تصادفیمطهره زعیم زادهکارشناسی ارشداحمدی۱۳۹۹/۰۶/۲۴
شبکه های عصبی مصنوعی و پیش بینی حداکثر و حداقل قیمت روزانه سهامفاطمه چوبینهکارشناسی ارشدجباری نوقابی۱۳۹۹/۰۶/۲۵
تعمیم‌هایی از شاخص جینی و استنباط پیرامون آن‌هامحیا قاسمیکارشناسی ارشدجباری نوقابی۱۳۹۹/۰۶/۲۹
استنباط آماری براساس ارتباط بین تابع چگالی مفصل و اندازه‌های واگراییمرتضی محمدیدکتری(PhD)عمادی۱۳۹۹/۰۶/۳۱
مدل‎‌سازی توأم داده‌های طولی و بقا برای بیماران مبتلا به پنومونیبهشید یساولیکارشناسی ارشدحبیبی راد۱۳۹۹/۰۶/۳۱
مدل سری زمانی ARTFIMA و کاربرهای آن و معرفی مدل سری زمانی SARTFIMAفاطمه رحیم آبادیکارشناسی ارشددوست پرست۱۳۹۹/۰۷/۲۸
نمودارهای کنترل با حافظه برای پایش میانگین و واریانسشادی ثابتکارشناسی ارشدعمادی۱۳۹۹/۰۸/۱۲
مطالعه‌ای بر مدل‌های شکنندگی و استفاده از آن‌ها در مباحث مربوط به برآوردیابی و بهینه‌سازیفاطمه حوتیدکتری(PhD)احمدی۱۳۹۹/۱۰/۱۱
اکستروپی و بررسی خواص آنامیر بارانیکارشناسی ارشدبراتپورباجگیران۱۳۹۹/۱۱/۲۰
مباحثی از طراحی آماری-اقتصادی نمودارهای کنترل X ̅‎ تحت نمونه‌گیری‌های مختلفاعظم سادات ایزیدکتری(PhD)صادق پور گیلده۱۳۹۹/۱۱/۲۶
استنباط در مدل های رگرسیونی با استفاده از نمره گرایشالهه خزائیکارشناسی ارشدفکور۱۳۹۹/۱۱/۲۸
مطالعه مدل های آماری و ریاضی جهت بررسی عوامل موثر در ایجاد عفونت‌های اکتسابی از بیمارستان ‏تکتم وظیفه دوست احمدیکارشناسی ارشدجباری نوقابی۱۳۹۹/۱۱/۲۸
تعمیر و نگهداری انتخابی برای سیستم های چند حالت با وابستگی ساختاریامیرحسین محمدیکارشناسی ارشددوست پرست۱۳۹۹/۱۱/۲۹
کنترل آماری فرایند با استفاده از پروفایل‌های جمعی تعمیم‌یافتهمهدیه عرفانیاندکتری(PhD)صادق پور گیلده۱۳۹۹/۱۱/۲۹
طراحی نمودارهای کنترل و طرح های نمونه گیری پذیرش برای چندک و میانگین توزیع وایبلعادل احمدی نادیدکتری(PhD)صادق پور گیلده۱۴۰۰/۰۳/۰۱
استنباط آنتروپی تجربی درداده های طول-اریبحسین علی عبدالله الیعقوبیدکتری(PhD)فکور۱۴۰۰/۰۴/۲۶
طرح های نمونه گیری پذیرش براساس آزمون عمرمهلا عاملی لخه دوزکارشناسی ارشدصادق پور گیلده۱۴۰۰/۰۶/۰۸
مدل‌سازی قابلیت اعتماد سیستم‌های آماده به کار مبتنی بر روش‌های تعویض متفاوتزهره بهبودیدکتری(PhD)محتشمی برزادران۱۴۰۰/۰۶/۰۹
ویژگی هایی از واریانس لگاریتم تابع درستنمایی بر مبنای معیارهای اطلاعسعید معدنیدکتری(PhD)محتشمی برزادران۱۴۰۰/۰۶/۱۴
براورد پارامتر وابستگی در حضور داده های پرت از طریق تابع مفصلبی بی مریم طاهریدکتری(PhD)جباری نوقابی۱۴۰۰/۰۶/۲۳
کنترل و کیفیت بر اساس داده های خودهمبستهوحیده گرگیندکتری(PhD)صادق پور گیلده۱۴۰۰/۰۶/۲۷
تحلیل داده های ژنی با استفاده از ضریب وابستگی ذاتینسرین احمدیان مسککارشناسی ارشدامینی۱۴۰۰/۰۷/۱۴
توزیع های نرمال-بتا تعمیم یافته و کاربردهای آن هااحمد مولود کاظم المفرجیکارشناسی ارشدعمادی۱۴۰۰/۰۷/۱۸
نسخه احتمالی قضایای تیلور و مقدار میانگین و کاربردهای آنها در قابلیت اعتمادزهرا کریمیکارشناسی ارشدفشندی۱۴۰۰/۰۷/۱۹
آزمون نیکویی برازش برمبنای معیار اطلاع برای داده های سانسور شده با رهیافت بوت استرپفاطمه امیدیدکتری(PhD)فکور۱۴۰۰/۰۷/۲۱
مؤلفه های بهینه سازی برای جایگزینی پیشگیرانه و نگهداری از سیستم هاعلی عزالدیندکتری(PhD)رضائی رکن آبادی۱۴۰۰/۰۷/۲۱
تخصیص افزونگی بهینه در سیستم های مهندسیحمیده جدیدکتری(PhD)دوست پرست۱۴۰۰/۰۷/۲۲
نمونه گیری برای پذیرش مبتنی بر توزیع ھای طول عمر بیرنبام-ساندرز و لوگ-لجستیکسیده نرجس اخوان فاطمیکارشناسی ارشدرضائی رکن آبادی۱۴۰۰/۰۷/۲۲
ویژگی هایی از شاخص زنگا و ریسک در توزیع های بریده شده طول عمرمحبوبه کدخدای عربکارشناسی ارشدمحتشمی برزادران۱۴۰۰/۰۷/۲۲
مباحثی بر اساس معیارهایی در نابرابری های اقتصادیفاطمه صانعی کرقندکارشناسی ارشدمحتشمی برزادران۱۴۰۰/۰۷/۲۴
مدل توام داده های طولی و بقا با روی کرد بیزیمرضیه کاظمی اصلکارشناسی ارشدحبیبی راد۱۴۰۰/۰۷/۲۶
برخی از مفاهیم قابلیت اعتماد تحت شرایط پویاپویا مهابادیکارشناسی ارشدرزمخواه۱۴۰۰/۰۷/۲۷
مطالعه تقاطع در معیارهای معروف قابلیت اعتماد و تحلیل بقاءکیمیا نوذرکارشناسی ارشداحمدی۱۴۰۰/۰۷/۲۷
برآورد تابع چگالی با تکیه گاه محدود به روش هسته‌حنان رزاق منصور الجنابیکارشناسی ارشدفکور۱۴۰۰/۰۷/۲۸
ساختار وابستگی خانواده‌ای جدید از توزیع های توام تعمیم یافتهوحیده محتشمی برزادراندکتری(PhD)امینی۱۴۰۰/۰۹/۱۰
آزﻣﻮن ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﺎﯾﺴﻪایساره مجید فنجان الرکابیکارشناسی ارشدحبیبی راد۱۴۰۰/۱۱/۲۴
استنباط ناپارامتری بیزی در برآورد نوسانات تصادفیمریم فتحیکارشناسی ارشدفکور۱۴۰۰/۱۱/۲۷
درستنمایی تجربی بیزی برای رگرسیون ریج و لاسوفائزه احمدی نیاکارشناسی ارشدفکور۱۴۰۰/۱۱/۲۷
مدل‌سازی بیزی مبتنی بر متغیرهای تصادفی مثبت در حضور داده‌های پرتخیراله اخلیدکتری(PhD)جباری نوقابی۱۴۰۰/۱۱/۲۸
مدل‌سازی نرخ مبادلات ارز با استفاده از مدل‌های اتورگرسیو شرطیعلیرضا افکاری رشخواریکارشناسی ارشدامینی۱۴۰۰/۱۱/۳۰
مقایسه میانگین زمان بقا مقید با نسبت خطر در آزمایشات کلینیکیراضیه رمضان پورکارشناسی ارشدفکور۱۴۰۰/۱۱/۳۰
مفاهیمی از منحنی های لورنتس دو و چند متغیرهعمر مکسانیکارشناسی ارشدمحتشمی برزادران۱۴۰۰/۱۲/۰۲
تعمیم هایی از مفصل های ارشمیدسی و برخی کاربردهاندا دودماندکتری(PhD)جباری نوقابی۱۴۰۰/۱۲/۰۵
الگوی پواسون چند متغیره آماسیده در صفر و یک و کاربردهای آنریحانه عرفهکارشناسی ارشددوست پرست۱۴۰۰/۱۲/۰۸
رگرسیون چندک و کاربردهای آنسحرسادات پازوککارشناسی ارشدعمادی۱۴۰۰/۱۲/۱۷
روش های داده کاوی برای مبارزه و کشف جرائم پول شویی در اقتصادمیلاد عربکارشناسی ارشدمحتشمی برزادران۱۴۰۰/۱۲/۱۸
روش های یادگیری با نظارت روی داده های هیستوگرامیفاطمه المعصومهدکتری(PhD)رزمخواه۱۴۰۱/۰۶/۱۶
برآورد پارامتر‏های زیرجامعه در ‏طرح‌های نمونه‏‌گیری از جوامع متناهیمصطفی حسینیدکتری(PhD)رضائی رکن آبادی۱۴۰۱/۰۶/۲۰
استنباط درستنمایی تجربی در تحلیل بقا با داده های طول-اریبنرجس امیریدکتری(PhD)فکور۱۴۰۱/۰۶/۲۳
بررسی چند مدل کاهش سن در تعمیر ناکاملمینا تیموری رادکارشناسی ارشدرزمخواه۱۴۰۱/۰۶/۲۷
پیش بینی قیمت سهام با استفاده از مدل ترکیبی سری زمانیمحبوبه عبدیکارشناسی ارشدجباری نوقابی۱۴۰۱/۰۶/۲۷
توسیع هایی از تبدیل زمان کل آزمونمجتبی اصفهانیدکتری(PhD)امینی۱۴۰۱/۰۶/۲۷
طراحی بهینه آزمایش در مدل های سانسور برای واحدهای طول عمر با توزیع ویبولمحمدرضا ارمیکارشناسی ارشداحمدی۱۴۰۱/۰۶/۲۷
استراتژی بهینه برای تعمیر و نگهداری سیستم‌های مسنجم با مولفە‌های غیر همسانعلی پورموحدکارشناسی ارشداحمدی۱۴۰۱/۰۶/۲۸
تحلیل شدت سالخوردگی در برخی توزیع های طول عمر پیوستهمهلا سلیمی کوشکیکارشناسی ارشدامینی۱۴۰۱/۰۶/۲۸
تکنیک های یادگیری ماشین در تجزیه و تحلیل داده های سانسور شده بقامصطفی هادی جواد مزیداویکارشناسی ارشدعمادی۱۴۰۱/۰۶/۲۸
مطالعه ای درباره الگوریتم ‎EM‎ مبتنی بر برآورد درستنمایی در مدل رگرسیون گومپرتز تعمیم‌یافته در حضور داده‌های بقامهین کافی کاخکیکارشناسی ارشدعمادی۱۴۰۱/۰۶/۲۸
مقایسه و پیش بینی قیمت بیت کوین با استفاده از روش های ARIMA و GARCH و شبکه های عصبیحیدر عبدالله جاسم العوادیکارشناسی ارشدجباری نوقابی۱۴۰۱/۰۸/۱۶
ویژگی‌هایی از نابرابری‌های اقتصادی بر اساس توزیع بتای تعمیم‌یافتهاحمد حسین عوده خلافکارشناسی ارشدمحتشمی برزادران۱۴۰۱/۰۹/۲۹
ﺑﺮآوردﮔﺮﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮدﯾﺎﻓﺘﻪی ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﺎرﺗﻮاحمد علی حسین المنصراویکارشناسی ارشدفکور۱۴۰۱/۱۱/۳۰
مطالعه ارزیابی قابلیت اطمینان بر اساس زیان های ناشی از خرابیمحمد اعتصامکارشناسی ارشدمحتشمی برزادران۱۴۰۱/۱۲/۰۳
بررسی قابلیت اعتماد سیستم ها در مدل تنش–مقاومت با رویکردهای نیمه پارامتری و پویاسارا قنبریدکتری(PhD)رضائی رکن آبادی۱۴۰۱/۱۲/۰۴
آزمون های نیکویی برازش برای توزیع رایلی وارون تحت داده های سانسور شدهسیده سکینه مسلمی امرئیکارشناسی ارشدحبیبی راد۱۴۰۱/۱۲/۰۶
کاربردهایی از تحلیل تناظر براساس فراوانی های تجمعیامیر عبدالحسین کاظم الفیاضکارشناسی ارشدسرمد۱۴۰۱/۱۲/۲۰
ﻣﺪﻝﺳﺎﺯﯼﻭﺗﺤﻠﯿﻞﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕﺑﺎﺯﺩﻩﻧﺮﺥﺍﺭﺯ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ(ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ̸ﺩﻻﺭ)مطهره زاهدی دهوئیکارشناسی ارشدامینی۱۴۰۲/۰۲/۱۳
مقایسه مدل رگرسیون خطی تابعی براساس داده های کامل و سانسور شده تصادفیریحانه ذاکریکارشناسی ارشدجباری نوقابی۱۴۰۲/۰۳/۲۷
خانواده توزیع های سری های توانی چندمتغیره متورم شده و کاربردهای آنهادی صبوریدکتری(PhD)دوست پرست۱۴۰۲/۰۵/۲۱
آزمون کیفیت شاخص‌های کارایی فرایندحمیده ایرانمنشدکتری(PhD)جباری نوقابی۱۴۰۲/۰۶/۰۷
برآورد بیزی پارامترهای مدل خطرهای متناسب با دادە های طول⁃اریب و سانسور شدهمرجان سهرابیکارشناسی ارشدفکور۱۴۰۲/۰۶/۲۸
تجزیه و تحلیل داده های طولی دو پاسخه در مدل خطی با اثرات آمیختهمینا مقبول حامدیکارشناسی ارشدآرشی۱۴۰۲/۰۶/۲۸
استلزام‌های احتمالی مفصل مبنا: ویژگی‌ها و کاربردهاالناز معدنی خوش بختکارشناسی ارشدامینی۱۴۰۲/۰۷/۰۳
ویژگی های قابلیت اعتماد F سیستم های متوالی k از nمریم پاره کارکارشناسی ارشداحمدی۱۴۰۲/۰۷/۰۴
تجزیه و تحلیل توام داده های طولی و بقا در حضور داده های سانسور شده ی فاصله ایمهلا نامجوکارشناسی ارشدحبیبی راد۱۴۰۲/۰۷/۰۶
کارایی آنتروپی در بررسی ریسک بازارهای مالی و پیش‌بینی ارزش درمعرض خطر دارایی‌هامائده یونسیکارشناسی ارشدمحتشمی برزادران۱۴۰۲/۰۷/۰۸
ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺗﺮﺍﺯﺑﻨﺪﯼ ﮐﻠﻤﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨ, ﺁﻣﺎﺭﯼ word.alignment ﺑﺴﺘەﯼ ﻭندا دانشگردکتری(PhD)سرمد۱۴۰۲/۰۷/۱۲
قابلیت اعتماد سیستم های مرکب چندمؤلفه ای بر اساس داده های فرسایشیزهرا صابرزادهدکتری(PhD)رزمخواه۱۴۰۲/۰۷/۱۳
تحلیل نمودارهای کنترل برای مشخصه های کیفی متغیر بر اساس تابع مفصلحسام احمددکتری(PhD)امینی۱۴۰۲/۱۰/۰۶
مطالعه‌ای بر سیاست نگهداری پیشگیرانه سنی برای سیستم‌های منسجمزهره فهیمیکارشناسی ارشداحمدی۱۴۰۲/۱۱/۱۵
ویژگی ها و تعمیم هایی از اندازه های اطلاعفهیمه مولائیکارشناسی ارشدمحتشمی برزادران۱۴۰۲/۱۱/۲۴
مروری بر معیارهای ارزبابی شواهد آماری و معرفی معیاری برای اندازه گیری و کمی کردن آن در استنباط آماریانیس سنچولیکارشناسی ارشدعمادی۱۴۰۲/۱۱/۲۹
برآورد حق بیمه برای توزیع های خسارت پارتو و بر نوع 12 در مواجهه با داده های پرتراحله ملای نوغانیدکتری(PhD)جباری نوقابی۱۴۰۲/۱۱/۳۰
سیاست‌های بهینه نگه‌داری و تعمیر با رویکرد نظریه عدم حتمیتسمیه شهرکی ده سوختهدکتری(PhD)رزمخواه۱۴۰۲/۱۱/۳۰