آقای دکتر ابوالقاسم بزرگ نیا به عنوان استاد برتر در حوزه آمار سال 1400 توسط مركز آمار ايران تعیین گردیدند.

WhatsApp Image 2021-10-22 at 10.22.59 PM