انجمن علمی آمار دانشگاه فردوسی مشهد برگزار میکند :

1