ارائه سمينار (درس دو واحدي)  دانشجويان كارشناسي ارشد گروه آمار دانشگاه فردوسي مشهد هر ساله همزمان با هفته آموزش (فصل بهار) و يا  هفته پژوهش (فصل پاييز) برنامه ريزي شد است.

(جدید) قالب چکیده مبسوط سمینار

(جدید) فایل تک قالب چکیده مبسوط سمینار

اطلاعیه پیشنهاد استاد راهنما

نحوه ارتباط با استاد راهنما

اطلاعیه پیش انتخاب دانشجویان کارشناسی ارشد گروه آمارمهرماه 1400

 




سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد خرداد 1402

         --برنامه زمانبندی سمینارهای دانشجویان کارشناسی ارشد گروه آمارخرداد ماه 1402 (جدید)

سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد آذر 1401

         -- برنامه زمانبندی سمینارهای دانشجویان کارشناسی ارشد گروه آمار آذر ماه 1401 

         -- اطلاعیه شماره یک سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد آمار آذر 1401

سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد اردیبهشت 1401

        -- برنامه زمانبندی سمینارهای دانشجویان کارشناسی ارشد گروه آمار اردیبهشت ماه 1401

        -- اطلاعیه شماره یک سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد آمار اردیبهشت 1401

 

  سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد خرداد 1400

         -- اطلاعیه شماره یک سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد خرداد 1400

         -- برنامه زمانبندی سمینارهای دانشجویان کارشناسی ارشد گروه آمار خرداد ماه 1400

 

 

سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد آمار آذر ماه 1400

       -- سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد آمار آذر ماه 1400

      -- برنامه زمانبندی سمينار دانشجويان كارشناسي ارشد گروه آمار در آذر ماه 1400