دانشجويان  دكتري گروه آمار دانشگاه فردوسي مشهد بعد از پايان دوره آموزشي (موفقيت در ارزيابي آزمون جامع)، هر ساله گزارشي از  فعاليت هاي پژوهشي خود در قالب سمينار  همزمان با هفته آموزش (فصل بهار) و يا  هفته پژوهش (فصل پاييز) ارائه مي دهند.  در حاشيه اين سمينارها جلسه مشترك دانشجويان دكتري  با اعضاي  گروه  نيز برگزار مي شود.

(جدید) قالب چکیده مبسوط سمینار

(جدید) فایل تک قالب چکیده مبسوط سمینار

شانزدهمین دوره سمينار دانشجويان دكتري گروه آمار

        -- برنامه زمانبندی آزمون جامع دانشجویان دکتری گروه آمار خرداد ماه 1403 (جدید)

        -- اطلاعیه شماره 1 سمینار دانشجویان دکتری گروه آمار خرداد ماه 1403 (جدید)

پانزدهمین دوره سمينار دانشجويان دكتري گروه آمار

        -- برنامه زمانبندی پانزدهمین دوره سمینار دانشجویان دکتری گروه آمار دی ماه 1402

        -- اطلاعیه شماره 1 سمینار دانشجویان دکتری گروه آمار دی ماه 1402

چهاردهمین دوره سمينار دانشجويان دكتري گروه آمار

          -- برنامه زمانبندی چهاردهمین دوره سمینار دانشجویان دکتری گروه آمار خرداد ماه 1402

سیزدهمین دوره سمينار دانشجويان دكتري گروه آمار

          -- برنامه زمانبندی سیزدهمین دوره سمینار دانشجویان دکتری گروه آمار آذر ماه 1401

          -- کتابجه سخنرانی ها ی دانشجویان دکتری آذر 1401

          -- اطلاعیه شماره 1 سمینار دانشجویان دکتری گروه آمار آذر ماه 1401 

 

 دوازدهمين دوره سمينار دانشجويان دكتري گروه آمار

          -- کتابجه سخنرانی ها ی دانشجویان دکتری اردیبهشت 1401

       -- برنامه زمانبندی دوازدهمین دوره سمینار دانشجویان دکتری گروه آمار اردیبهشت ماه 1401

          -- اطلاعیه شماره 1 سمینار دانشجویان دکتری گروه آمار 1401

 یازدهمین دوره سمینار دانشجویان دکتری گروه آمار

          -- کتابجه سخنرانی ها ی دانشجویان دکتری دی 1400

       -- برنامه زمانبندی یازدهمین دوره سمینار دانشجویان دکتری گروه آمار دی ماه 1400

          -- اطلاعیه شماره 1 یازدهمین دوره سمینار دانشجویان دکتری گروه آمار

دهمین دوره سمینار دانشجویان دکتری گروه آمار خرداد ماه 1400

          -- اطلاعیه شماره یک دهمین سمینار دانشجویان دکتری آمار خرداد ماه 1400

          -- برنامه زمانبندی دهمین دوره سمینار دانشجویان دکتری گروه آمار خرداد ماه 1400

          -- کتابجه سخنرانی ها ی دانشجویان دکتری خرداد 1400

 

سمینار دانشجویان دکتری آذر ماه 1399

        -- کتابچه سخنرانیهای نهمین سمینار دانشجویان دکتری آذر ماه 1399